Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvestera programmatūrā ietverto mizas vienādojumu izpēte

2021-08-13
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Foto: mnkc.lv

SIA “VMF LATVIA” ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" projektā Nr. 1.2.1.1/18/A/004 "Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas".

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt meža nozarē aktuālus pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Pētījuma mērķis

Izstrādāt jaunus apaļo kokmateriālu mizas vienādojumus harvesteros un automatizētajās uzmērīšanas ierīcēs.

Pētījuma apraksts

Situācijā, kad Latvijas biznesa vide gatavojās vienotai un caurskatāmai kokmateriālu plūsmas ķēdes pārvaldībai no meža īpašnieka līdz pārstrādes vietai, ir nepieciešamība sakārtot darījuma tilpumu veidojošas komponentes. Šī projekta izpratnē tā ir miza, jo Latvijas nacionālā standartā LVS 82:2003 ir skaidri norādīts, ka lietkoksnes sortimentiem tilpums ir jānosaka bez mizas, kas ir pietiekoši sarežģīts uzdevums. Gan individuālās uzmērīšanas automatizētās uzmērīšanas ierīces, gan harvesteri apaļo kokmateriālu caurmēru mēra ar mizu un ar vienādojumu palīdzību mizas vairums vai dubultbiezums tiek reducēts. Šāda uzmērīšanas prakse tiek piemērota gandrīz visās ES dalībvalstīs. Izmantojot iegūtos mizas vienādojumus harvesteros un automatizētajās uzmērīšanas ierīcēs, būs iespēja darījumos prognozēt mizas kā faktora ietekmi uz kokmateriālu uzskaiti visā plūsmas ķēdē no meža īpašnieka līdz pārstrādes vietai, tādējādi uzlabojot tilpuma noteikšanas precizitāti un atbalstot kokmateriālu plūsmas ķēdes risku vadību.

Pētījuma rezultāts

Ievākti visi nepieciešamie dati, veikta datu apstrāde, sniegti pētījuma rezultāti, secinājumi. Mizas dubultbiezuma pētījuma apkopojums – uz pētījumā ievākto datu bāzes izstrādāti mizas vienādojumi automatizētām uzmērīšanas ierīcēm un harvesteriem. Sagatavotas mizas dubultbiezuma un vairuma tabulas. Izmantojot apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes prizmu, ir izvērtētas jauniegūto vienādojumu atšķirības attiecībā pret šobrīd kokmateriālu uzmērīšanā Latvijā lietotajiem mizas vienādojumiem.

Lasīt vairāk...


Aktualitātes:
30.06.2021. pētniecības projekts ir noslēdzies. Zemāk apkopojums par tajā paveikto:

  1. Pārskats par paveikto projektā (01.04.2019 – 30.06.2019)
  2. Pārskats par paveikto projektā (01.07.2019 – 30.09.2019)
  3. Pārskats par paveikto projektā (01.10.2019 – 31.12.2019)
  4. Pārskats par paveikto projektā (01.01.2020 – 31.03.2020)
  5. Pārskats par paveikto projektā (01.04.2020 – 30.06.2020)
  6. Pārskats par paveikto projektā (01.07.2020 – 30.09.2020)
  7. Pārskats par paveikto projektā (01.10.2020 – 31.12.2020)
  8. Pārskats par paveikto projektā (01.01.2021 – 31.03.2021)
  9. Pārskats par paveikto projektā (01.04.2021 - 30.06.2021)
Pētniecības projekta starpatskaite 1
Pētniecības projekta starpatskaite 2
Pētniecības projekta starpatskaite 3
Pētniecības projekta gala atskaite